Eindejaarsbericht vanuit het ILO-net

Beste mensen, 

Vele eindejaarsberichten zullen beginnen met de woorden “het was een gedenkwaardig jaar”. Maar enfin, het jaar 2020 zal zeker in ons geheugen gegrift blijven als een periode waarin we verrast werden, tegenslag moesten verduren, maar waarin ook nieuwe kansen zich aandienden. Het is met het ILO-net niet anders geweest. In het voorjaar maakten we de plannen op voor een goede vertegenwoordiging van Nederland op het Big Science Business Forum (BSBF), dat dit jaar in Granada zou hebben moeten plaatsvinden. Vele bedrijven meldden zich aan om het succes van 2018 (BSBF Kopenhagen) op zijn minst te kunnen evenaren, totdat een akelig virus ons in de greep nam. Niettemin hebben we alle mogelijkheden aangewend om als ILO-net aan de verwachtingen te kunnen blijven voldoen, maar hebben we noodzakelijkerwijs ook ons focus moeten verschuiven.

Hieronder enkele highlights van de activiteiten van afgelopen jaar

 

Al snel werd duidelijk dat de bijeenkomst van het BSBF moest worden afgelast, maar we hebben goede hoop dat dit evenement in 2021 op de voorgenomen manier zal kunnen doorgaan, in Granada, van 28 september tot 1 oktober. De afspraken die al zijn gemaakt voor een Nederlands paviljoen blijven geldig, en we hebben vertrouwen in een grote opkomst. Noodgedwongen hebben we ook een aantal van onze geplande themabijeenkomsten met het Mikrocentrum in Eindhoven, over de ontwikkeling van sleuteltechnologie voor Big Science, moeten afgelasten. Gelukkig zijn we in staat geweest om op 18 november j.l. een geslaagde bijdrage te leveren aan de jaarlijkse Precisiebeurs die, op het laatste moment, toch nog online kon plaatsvinden. Dankzij de vroege en enthousiaste toezeggingen van een aantal keynote sprekers en de samenwerking met het Mikrocentrum heeft Big Science een mooi programma over een aantal belangrijke technologische thema’s kunnen neerzetten. De Precisiebeurs was natuurlijk ook een dankbare aanleiding om onze bedrijvenbrochure opnieuw in een herziene uitgave te kunnen presenteren. Naast deze bedrijvenbrochure is er inmiddels ook een online database toegankelijk via de website, die dit jaar ook een aanzienlijke update heeft ondergaan.

Zoals bekend zijn we in internationaal verband als partner betrokken geraakt bij het EU-project ENRIITC. Dit project is gericht op de totstandkoming van een Europees netwerk van ILOs en ICOs (de Industrial Contact Officers bij de Research Infrastructures). De aftrap van het project vond plaats in Napels in januari j.l. Het ILO-net doet volop mee aan de activiteiten die in het kader van ENRIITC plaatsvinden, naast de uitvoering van de verschillende werkpakketten ook de deelname aan verschillende webinars. Daarbij richt ENRIITC zich ook nadrukkelijk op de (voorbereiding van de) BSBF in 2021.

De conclusie mag zijn dat het ILO-net zich zeker internationaal sterk heeft kunnen profileren, mede dankzij onze vroege betrokkenheid in PERIIA, het Europese verband van ILOs. Nog steeds wordt het initiatief dat we zo’n 8 jaar geleden startten als voorbeeld genoemd voor andere landen die inmiddels ook een netwerk van ILOs hebben opgericht, met steun van hun nationale overheden. Zweden, Denemarken en Spanje vormen goede voorbeelden. Het is daarom jammer dat het ILO-net in Nederland nog steeds geen vaste grond onder de voeten heeft. En daarmee wil ik dan toch afsluiten met een oproep tot steun aan het ILO-net, maar misschien meer nog in het bijzonder aan het totstandkomen van een eco-systeem voor Big Science waarin het ILO-net als vanzelf een verbindende functie kan vervullen tussen excellente wetenschap en high tech bedrijfsleven. Primair zijn dan ook meer actieve ILO’s nodig, werkzaam binnen de wetenschappelijke instituten, met affiniteit voor het creëren van de goede verbindingen, ten behoeve van co-development en kennisuitwisseling. Deze dienen ook de relatie met de desbetreffende Big Science organisaties te onderhouden en waar van toepassing deel te nemen aan de Europese activiteiten. Uiteindelijk levert dit ook de return on investment in grootschalige onderzoeksfaciliteiten. We kunnen nu op onze beurt een voorbeeld nemen aan onze buitenlandse collega’s. Het ILO-net heeft dit jaar ook zijn visie hierop uiteengezet in een Position Paper.


De toekomst voor het ILO-net blijft voorlopig dus nog onzeker. Met het aantreden van een nieuwe directie bij de instituten-organisatie van NWO (NWO-I, waaronder het ILO-net ressorteert) zijn echter de gesprekken met stakeholders weer op gang gekomen. Deze vinden mede plaats in het licht van de benodigde stappen voor het totstandkomen van bovengenoemd eco-systeem. Gelet op het huidige financiële perspectief heeft het ILO-net echter moeten besluiten om voorlopig het back office (secretariële ondersteuning en beheer website) onder te brengen bij het Mikrocentrum. Wij zijn het Mikrocentrum zeer dankbaar dat zij ons deze steun hebben aangeboden. Het is een mooi vervolg op de groeiende samenwerking van de afgelopen jaren. Op dit moment werken we aan de overdracht. Spoedig zullen we jullie hier nader over informeren.

En als laatste wil ik jullie informeren over de voortzetting van het ILO-net coördinatorschap. In overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt met de huidige vier financierende instituten (ASTRON, Nikhef, DIFFER en SRON; een roulerend coördinatorschap) heb ik mijn positie beschikbaar gesteld. Ik hoop dat er spoedig in het nieuwe jaar een opvolger kan worden aangewezen. Ik zal mij echter inzetten voor een goede overdracht en verbonden blijven aan het ILO-net, met name vanwege mijn taken in ENRIITC.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en rekenen op jullie steun om het ILO-net te kunnen behouden voor de komende jaren.

Namens het ILO-net wens ik jullie mooie feestdagen en een goed begin van een hoopvol jaar met volop perspectief!


Gerard Cornet
Coördinator ILO-net


 The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:

ILO-net coordinator:
Jan Visser


Backoffice manager:
Margo Steer